Logo

Fond spravedlivé transformace - FST

Fond pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem pro podporu území nejvíce postižených přechodem na klimatickou neutralitu a měl by zabránit prohlubování nerovností mezi regiony.

Jeho hlavním záměrem je zmírnit dopad transformace, a to financováním diverzifikace a modernizace místního hospodářství a zmírňováním negativních dopadů na zaměstnanost.

Specifické cíle FST
 • Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje
 • Zvýšení konkurenceschopnosti MSP
 • Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky
 • Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje
 • Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje
 • Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce
 • Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům
 • Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích
 • Rozvoj nových energetických odvětví
 • Rozvoj komunitní energetiky
 • Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství
 • Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity
 • Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu
 • Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii
Podrobné informace zde
Mapa UK pro FST